ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Νέα Διακήρυξη Δημοπρασίας

Παρακάτω θα βρείτε την νέα διακήρυξη δημοπρασίας για το έργο «3ο Δημοτικό Σχολείο και 3ο Νηπιαγωγείο Γέρακα – Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις». Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε.

Το ΔΣ


ΑΔΑ: ΒΛΛ5469ΒΒΡ-ΕΨ6

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία ΟΣΚ Α.Ε προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 3ο Δημοτικό Σχολείο και 3ο Νηπιαγωγείο Γέρακα – Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 4.940.000,00 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 3.283.021,54 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 616.975,00 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα Γραφεία της ΟΣΚ Α.Ε. – Τμήμα Τευχών και Διαγωνισμών (Φαβιέρου 30, ημιόροφος) κατά τις ώρες 09.00 μέχρι 13.00, εφόσον ζητηθούν μέχρι την προηγούμενη του Διαγωνισμού Πέμπτη. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τριάντα (30) € με Φ.Π.Α. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υπόδειγμα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105272445, FAX επικοινωνίας 210-5222204 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κα Κομιώτη Γεωργία

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 19 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στα Γραφεία της ΟΣΚ Α.Ε. στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αριθ. 30.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των εργασιών που αποτιμώνται με κατ’ αποκοπή τιμήματα (αρθρ. 7 του Ν. 3669/08), σε συνδυασμό α) με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών των ποσοστών έκπτωσης για το μέρος των εργασιών που αποτιμώνται με τιμές μονάδος (αρθρ. 6 του Ν. 3669/08), και β) με το σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών (αρθρ. 9 του Ν. 3669/08).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) ημεδαποί ή αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ , που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις (3η-4η) στην κατηγορία οικοδομικών έργων, τάξεις (1η-2η-3η) στην κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων,

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

γ) Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου α, στην περίπτωση εντοπιότητας, γίνονται δεκτές και αν είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην τάξη (5η) για οικοδομικά έργα και στην τάξη (-) για ηλεκτρομηχανολογικά έργα.

δ) Κοινοπραξίες επιχειρήσεων που ανήκουν στην ίδια τάξη και κατηγορία, αν είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην (-) τάξη για έργα οικοδομικά και στην (-) τάξη για έργα ηλεκτρομηχανολογικά (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 78.000,00 € και ισχύ τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη από το χρόνο ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων.

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή της ΟΣΚ Α.Ε.

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

ΑΘΗΝΑ, 30 Οκτωβρίου 2013

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων

Σύμβουλος Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

Ηρακλής Κ. Δρούλιας

Αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://ihodimoprasion.gr/publicsector/τεχικά έργα.html